FPW Firmaservices dataskyddsbeskrivning

Registratorn är enligt dataskyddsförordningen skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna dataskyddsbeskrivning fyller informationsskyldigheten.

1. Registrator

FPW Firmaservice / Fma Pamela Westerlund tmi

Kontaktuppgifter:
Båtviksvägen 25
06200 BORGÅ

Kontaktuppgifter i ärenden angående registret

FPW Firmaservice / Pamela Westerlund
Båtviksvägen 25
06200 Borgå
040 5509806
pamela.westerlund@firmaservice.com

I tillämpliga fall kontaktuppgifter för en eventuell dataskyddsansvarig:

Dataskyddsansvarig

FPW Firmaservice / Pamela Westerlund
PB 250
06101 Borgå
040 5509806 / 019 575 3388
pamela.westerlund@firmaservice.com

2. De registrerade

FPW upprätthåller kundregister i faktureringsprogrammet. Förutom kundregister, upprätthåller FPW olika register med potentiella kunder.

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Grunderna för att hålla register:
Personen har som kund köpt från FPW Firmaservice nätbutik eller beställt via e-post eller telefon produkter eller marknadsföringstjänster, eller begärt produktprover eller offerter på produkter eller tjänster. Kontakten har även kunnat ske via hemsidans blanketter.

FPW Firmaservice ser det som nödvändigt att upprätthålla ett kundregister. Kunden kan när som helst gå ur registret. I alla massutskickade brev och e-postbrev finns även alltid en möjlighet att gå ur registret. Vi samlar in endast kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I faktureringsprogrammet sparas uppgifter om kundens köphistoria. Genom att godkänna FPW Firmaservice köpvillkor ger kunden sitt medgivande till marknadsföring.
FPW Firmaservice använder inte köpta register.

Personuppgifternas och registrets användningsändamål  

Personuppgifter behandlas endast för fördefinierade ändamål, som är följande:

  • hantering av kundrelationer
  • berätta om våra tjänster för kunder och potentiella kunder. Registren lämnas inte ut till andra aktörer.

4. Personuppgifter lagrade i registret

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktuppgifter

  • namn
  • adress, om fakturerings- och leveransadressen är olika har kunden två adresser
  • e-post
  • telefonnummer

Kunduppgifter

  • information om köpta produkter och tjänster

5. Den registrerades rättigheter

Det går inte att registrera sig som kund på FPW Firmaservice nätsidor, registreringen sker i faktureringsprogrammet. Den registrerade kan kontrollera de registrerade personuppgifterna genom att ta kontakt med företaget FPW Firmaservice. Den registrerade kan begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne. Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande lagstiftning. Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.

Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas förrän tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samtycke
Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte t.ex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsmyndigheten
I oklara fall har den registrerade rätten att begränsa behandlingen av sina personuppgifter tills saken kan avgöras.

Rätt att överklaga
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas i huvudsak inte för marknadsföringsändamål utanför FPW Firmaservice.

Vi har försäkrat oss om att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddsbestämmelserna. Vi använder regelbundet tjänsteleverantörerna Liana Techs nyhetsbrevtjänst (registerutdrag: https://www.lianatech.se/integritetspolicy.html) samt för paketförsändelser Posti Group Abp (registerutdrag: https://www.posti.com/yksityisyydensuoja/)

7. Behandlingens varaktighet

Personuppgifter behandlas i huvudsak så länge som kundrelationen består.

En på marknadsföringslistan registrerad kan förbjuda direktmarknadsföring via länken i de e-postmeddelanden vi skickar.

Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas förrän tidsfristen löpt ut.

8. Personuppgifternas behandlare

På FPW Firmaservice behandlas uppgifterna av Pamela Westerlund samt av företagets underleverantörer i företagets utrymmen. Endast FPW Firmaservice apparater används, undantaget är IT-stöd som i särskilda fall kan ha tillgång till datasystemen. Säkerhetskopiering körs en gång per dygn, företagets molntjänster befinner sig i Finland eller inom EU. Säkerhetskopieringen och molntjänsterna använder inte personuppgifter.

Om tredje part skickar egna postningsregister för t.ex. kundpostningar förstörs dessa register efter att arbetet är slutfört eller enligt kundens anvisningar.

9. Överföring av personuppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte personuppgifter till automatiskt beslutsfattande eller profilering.

11. Nätsidan www.firmaservice.com

Våra nätsidor samlar in besökarstatistik såsom mängden besökare, populära sidor, ingångssidor, utgångssidor eller motsvarande uppgifter. Statistiken samlas in av Google Analytics. Google kan lämna ut uppgifter till tredje part om lagen så kräver. Googles dataskyddsbeskrivning finns på adressen: http://www.google.fi/policies/privacy/

Besökaren tillåter, genom att besöka våra hemsidor, att uppgifter enligt ovan nämnda villkor överlämnas till Google.

FPW Firmaservice hemsidor https://www.firmaservice.com är skyddade med SLL certifikat.

Insticksprogram på social medier

På våra hemsidor eller Facebooksidor kan det finnas länkar eller kopplingar till tredje parts nätsidor samt sociala mediers insticksprogram (t.ex. Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Användningen av insticksprogram för sociala medier kan skicka identifierbara uppgifter till leverantörer av de sociala medierna i fråga. Genom att öppna ett insticksprogram kan du godkänna att cookies från tredje parters nätsidor sparas på din dator, varvid deras administratörer kan följa upp användningen av webbplatsen om du har loggat in på i frågavarande leverantörens sociala mediekanal. På dessa tjänster som erbjuds av tredje part eller applikationer som förmedlas av tredje part tillämpas tredje partens användarvillkor. FPW Firmaservice har ingen bestämmanderätt över sådana tredje parters webbplatser, och FPW Firmaservice är inte på något sätt ansvarig för något material som publiceras där eller användningen av det.

12. Granskningsrätt

Alla har rätt att granska sina uppgifter i FPW Firmaservices register.
Begäran ska skickas per brevpost till adressen FPW Firmaservice, Båtviksvägen 25, 06200 BORGÅ

13. Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Person i register har rätt att kräva rättelse av personuppgifter.
Begäran ska skickas per brevpost till adressen FPW Firmaservice, Båtviksvägen 25, 06200 BORGÅ

14. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Enligt 30 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Det tillfaller den registrerades ansvar att regelbundet bekanta sig med registerbeskrivningens innehåll.